PRIJATELJSKE VEZI SO NAJTRŠE - 4. tradicionalni spomladanski piknik članov in prijateljev DL, Letuš, 14. junij 2015
Državljanska lista odločno na svoji poti

 

Manifest DL

Politični manifest Državljanske liste

Vizija za uspešno in liberalno Slovenijo

 

1. Uvod

Državljanska lista je nastala oktobra 2011 na podlagi ideje skupine posameznikov, ki so, tako kot mnogi volivci, zaznali željo po novi poti v politiki. Umestili smo se v prostor politične sredine, ki jo v tradicionalnih evropskih demokracijah zasedajo liberalne in demokratske stranke (številne med njimi so vključene v evropsko združenje liberalcev in demokratov ALDE). Državljanska lista je stranka politične sredine z močno poudarjenimi liberalnimi vrednotami.

2. Vrednote Državljanske liste

Vrednote so temeljna vodila stranke in njenih članov in tudi temelj pridobivanja somišljenikov in zaveznikov. V Državljanski listi spoštujemo in se zavzemamo za uveljavljanje občih človeških in družbenih vrednot, v našem delovanju pa še posebej izpostavljamo naslednje vrednote:

Konstruktivnost in sodelovanje – pomeni, da smo za ustvarjanje države, ki bo bolje služila državljanom, pripravljeni sodelovati z drugimi (posamezniki, strankami, civilnodružbenimi organizacijami itd.), ne glede na njihovo politično zgodovino ali pripadnost. Naša pripravljenost za sodelovanje gre preko ločnic levo-desno, koalicija-opozicija in podobno. Pri tem skrbimo za kulturo in konstruktivnost dialoga. V politiki igramo čisto igro, brez nizkih udarcev in podtikanj. Konkurenca in tekma v politiki bi morala po našem mnenju temeljiti na pošteni igri, na soočenju argumentov, vrednot in osebnosti.

Strokovnost pomeni, da spoštujemo profesionalnost in strokovnost. Vsaka politična odločitev mora temeljiti na stvarni presoji predlogov, ki jih pripravijo strokovnjaki. Strokovnost, profesionalnost in poklicna etika pa so temeljni kriteriji pri zaposlovanju v javnem sektorju. Strokovnost postavljamo pred politično pripadnost, zato pri kadrovanju v upravi in širšem javnem sektorju zavračamo menjave iz političnih razlogov, revanšizem in izbiro kandidatov po političnih kriterijih.

Verodostojnost – pomeni, da smo stranka, ki ji somišljeniki (podporniki) lahko zaupajo, da bo konsistentno iskala najboljšo rešitev za državljane. Vse kar delamo, delamo z namenom izboljšanja kakovosti življenja. Pri tem ne odstopamo od svojih načel, smo pa sposobni v javno korist sklepati kompromise in prisluhniti prepričljivim argumentom.

Liberalnost – pomeni, da zagovarjamo ekonomsko in družbeno svobodo ter strpnost. Liberalnost je osnova sodobnih družb in upravljanja sodobnih držav, zato jo v njeni pravi obliki odločno zagovarjamo. Liberalnost vidimo kot usmerjenost, ki združuje učinkovito upravljanje države, odprtost gospodarstva, svobodo posameznika, napreden in v bodočnost usmerjen način razmišljanja in podporo stalnemu spreminjanju družbe in države. Liberalnost na gospodarskem področju pomeni, da država ne posega prekomerno v gospodarstvo (država naj lastniško ne obvladuje gospodarskih družb, ki delujejo na trgu), temveč zagotavlja le nujno regulacijo trgov in prijazno poslovno okolje za razvoj gospodarstva. To vključuje prijazno davčno okolje, fleksibilen trg dela, prijazno in učinkovito javno upravo in delujočo pravno državo.

Liberalnost na družbenem področju pomeni, da ima vsak posameznik in vsaka organizacija civilne družbe pravico do svobodnega ravnanja in razvoja, ta svoboda pa je lahko omejena le s pravicami drugih. Liberalnost vključuje tudi spoštovanje drugačnosti, drugačnih mnenj in drugačnih svetovnih nazorov. Pri tem poudarjamo, da ne pristajamo na stereotip, ki je značilen za Slovenijo, ne pa tudi za Evropo, da liberalne stranke spadajo v levičarski del političnega spektra. Našo liberalnost zastopamo dostojanstveno in umirjeno, brez radikaliziranja posameznih vsebin. Smo pripadniki tradicionalne liberalne demokracije, ki v političnem prostoru ni na levici ali desnici, ampak na sredini ali rahlo desno od sredine.

Inovativnost – pomeni, da naša stranka temelji na novem pristopu k upravljanju države. Pomeni tudi odprtost, transparentnost in sodelovanje s civilno družbo. Želimo poslušati čim širši krog ljudi. Želimo spremeniti ustaljene vzorce v politiki in prakse in iskati nove, boljše in prijaznejše rešitve. Odprti smo za nove ideje namesto konservativnega vztrajanja pri ustaljenih vzorcih in praksah.

Strpnost je osnova našega delovanja in je najbolj civilizirana in demokratična oblika komuniciranja z drugimi. Strpnost ne pomeni, da spreminjamo svoja stališča zaradi drugih, ampak gre za to, da spoštujemo drugačnost in drugačna mnenja, da smo jim pripravljeni prisluhniti. Strpnost se kaže v sposobnosti dialoga, kjer odkrivamo razlike in skupne točke, vendar pa ostajamo zvesti svojim vrednotam in pogledom na svet. Je način, kako posameznik svoje nazore, svoje pogled na svet in svoje interese predstavlja navzven, kako jih uveljavlja v odnosu do drugih. Strpnost zagovarjamo, saj je lahko samo strpna družba, kjer spoštujemo drug drugega ne glede na razlike, resnično svobodna in uspešna.

Odgovornost – vsi, ki odločajo, prevzemajo tudi odgovornost za svoje odločitve. To je še posebej pomembno v organih oblasti in sploh povsod, kjer se odloča o javnih zadevah in porabi javnega denarja.

Neobremenjenost – pomeni, da naši predstavniki niso obremenjeni s preteklostjo, tako pravno kot politično. Ker smo novi igralci v politiki, nismo in nikakor ne moremo biti omejeni s politično zgodovino. Zapriseženi smo cilju zagotavljanja bolj učinkovite in za državljana koristne države. Hkrati velja, da naši predstavniki s svojo poštenostjo nimajo pravno sporne zgodovine, ki bi lahko ogrozila njihovo verodostojnost in integriteto.

Racionalnost – spreminjamo vzorce političnega odločanja. Odločanje na podlagi politične preteklosti ali zgolj mnenja vodje politične stranke, bo zamenjalo odločanje na podlagi dejstev. Iščemo kompetentne in učinkovite rešitve, pri čemer smo za zagotavljanje bolj učinkovite in koristne države pripravljeni poslušati ideje vsakogar, ne glede na politično, versko ali svetovnonazorsko prepričanje. Racionalnost je preprosta: več glav več ve.

Domoljubje – Slovenija je članica Evropske unije, a je naša država in domovina. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v razvoj Slovenije in k blaginji njenih prebivalcev, prav pa je, da razvijamo zavest o svojih koreninah in pripadnosti domovini.

Trajnostni razvoj – kot v prihodnost usmerjena stranka si prizadevamo za rešitve, ki upoštevajo dolgoročne učinke in celosten pogled na človeka. Zavedamo se velikega pomena, ki ga imata smotrno upravljanje z naravnimi viri in razvoj zelenega gospodarstva za ohranitev visoke kakovosti življenja, povečanje konkurenčnosti ter, upoštevajoč globalne trende, zaščito strateških državnih interesov.

3. Kultura Državljanske liste

Kultura politične stranke je močno povezana z njenim vrednotami. Hkrati pa predstavlja državljanom možnost poistovetenja in priložnost, da zaupajo vodenje države ljudem, ki imajo sorodne ideje in vrednote, ter podobne želje in pričakovanja o razvoju Slovenije.

3.1. Kultura voditelja in vodstva stranke

V slovenskem političnem prostoru je močno prisotno poosebljenje političnih strank. Bolj kot s programi strank se državljani identificirajo z njenimi voditelji. Zato so kultura voditeljev, njihove vrednote in uspehi ključnega pomena pri soočenju v političnem prostoru. Skupne vrednote voditelja, članov stranke in njihovih volivcev so temelj za postavitev gibanja, ki lahko uspešno vodi državo.

Od voditelja in članov vodstva Državljanske liste poleg spoštovanja v prejšnji točki naštetih vrednot pričakujemo naslednje lastnosti:

Sposobnost – pomeni, da so predstavniki naše stranke sposobni razumeti temeljne probleme in izzive na svojih področjih in se z njimi soočiti. Pomeni, da so ti predstavniki zrele osebnosti,ki želijo s svojim delovanjem omogočiti izboljšanje države. Njihova sposobnost se mora odražati tudi v nesebični uporabi znanj in izkušenj v korist sodržavljanov in za vodenje države.

Uspešnost – pomeni, da so se predstavniki naše stranke izkazali za uspešne na svojem, področju, pa naj bo to poslovno, raziskovalno, umetniško ali katero drugo, preden so se odločili za politično udejstvovanje. Prepričani smo, da si le uspešni ljudje zaslužijo vodenje države ali vsaj soodgovornost pri sprejemanju za državljane pomembnih odločitev. Vodenje države je tako odgovorno delo, da si pri tem napak ne moremo privoščiti.

Racionalnost – pomeni, da so se predstavniki naše stranke odločajo na podlagi dejstev in ne na podlagi govoric, špekulacij ali vplivanj s strani posameznikov ali skupin, ki dajejo osebnim koristim prednost pred skupnimi koristmi.

Odprtost in naprednost – pomeni, da so predstavniki naše stranke odprti za nove ideje, predloge in rešitve. Naprednost pojmujemo kot iskanje poti do sprememb namesto konservativnega in rigidnega vztrajanja na starih vzorcih. Odprtost mora temeljiti tudi na politični in zgodovinski neobremenjenosti. Prav ta prisilna obremenjenost z delitvami je izničila prenekatero dobro idejo ali predlog, zaradi česar danes Slovenija še ni med najbolj uspešnimi državami. To prakso hočemo spremeniti.

Odločnost/predanost – pomeni, da predstavnik naše stranke ne bo klonil pod pritiski, ki so na žalost še vedno del politične folklore v Sloveniji. Zagovarjal bo stališča in vrednote stranke in spodbujal uspešnost, racionalnost in odprtost.

Poštenost – pomeni, da je predstavnik naše stranke brez političnih in pravnih madežev in brez okostnjakov v omarah. Odlikuje ga osebnostna integriteta, moralno in etično ravnanje.

3.2 Volivci, zaradi svoje kulture naši naravni zavezniki

Bolj ko kultura posameznika sovpada s kulturo politične stranke, močnejše postaja zavezništvo med njima. Naš cilj je ustvariti zavezništva, ki bodo prerasla v gibanje za učinkovito in državljanom koristno državo. Naši prvi podporniki in zavezniki, ki bodo tudi glasniki nove politične paradigme sodobnosti, sposobnosti, uspešnosti, odprtosti in poštenosti, imajo te vrednote že močno ukoreninjene v sebi. Prepričani smo, da bodo našo kulturo z odprtimi rokami sprejeli prav vsi, ki bodo z nami delili vsaj nekatere izmed naslednjih lastnosti:

Sodoben – naši zavezniki so v koraku s časom in s pogledom uperjenim v bodočnost. Idejno in tehnološko živijo v 21. stoletju. Sodobnost se ne meri le s pogosto uporabo sodobnih elektronskih naprav, ampak se krepi z načelno držo zavezanosti razvoja družbe. Zaveznik sodobnosti je človek, ki je osvobojen politične, družbene in ekonomske preteklosti, le tako ima možnost pogledati daleč v prihodnost.

Razgledan – naši zavezniki spremljajo, kaj se dogaja v njihovem okolju. Spremljajo dogajanja v svojem kraju, državi, Evropi in svetu. Širina je ključ do razumevanja pomena in nujnosti gospodarskih in družbenih sprememb.

Sposoben – naši zavezniki uporabljajo znanje na svojem področju. S tem znanjem ustvarjajo svojo prihodnost in prihodnost države in zato soustvarjajo pogoje, ki bodo to omogočili.

Aktiven – naši zavezniki so aktivni. Vedno jih žene ustvarjalen duh in želja po ustvarjanju. Imajo ideje, domislice, inovacije na kateremkoli področju. Aktivnost se ne meri samo preko poslovnih načrtov. Močno štejejo ideje, ki pomagajo ustvarjati sodobno in napredno družbo.

Racionalen – naši zavezniki se odločajo na podlagi argumentov. Stvari pretehtajo, preden se do njih opredelijo. Pred seboj želijo imeti čisto, jasno sliko.. Le tako lahko poiščejo najboljše rešitve . S tem kažejo željo za novo vrsto politike, ki bo presegla preteklo politično razdvojenost ter se usmerila k učinku in izboljšanju pogojev življenja.

Liberalen, odprt in napreden – naši zavezniki so liberalni in odprti za nove ideje, naj bodo politične, gospodarske ali družbene. Odprtost se kaže v pripravljenost na spremembe, ki jih vidijo kot nujne tako v gospodarstvu, kot v družbi.

Pragmatičen – naši zavezniki so pragmatični. Stopicanje na mestu in neodločnost jih ovirata pri razvoju. Raje sprejmejo odločitev danes, kot da bi gledali kako stvari propadajo zaradi neaktivnosti. Ne pripadajo določeni stranki, ideologiji ali ekonomski šoli, ampak se odločajo glede na to, kaj je najboljše na voljo.

4. Programska izhodišča

Temeljni cilji našega delovanja in s tem temeljni elementi našega programa so:

Učinkovita država, servis za državljane in podjetja – država naj ne upravlja gospodarstva in drugih delov zasebnega sektorja, temveč naj zagotovi učinkovit sodni, upravni, zdravstveni, izobraževalni in socialni servis. Država naj ne troši preko zmožnosti, javne finance naj bodo izravnane. Država mora delovati odprto in pregledno, njeni funkcionarji in uslužbenci, zlasti vodilni, morajo delovati odgovorno. Največja odgovornost je na vodstvu organizacij javnega sektorja, naj gre za sodišča, tožilstva, upravne organe, bolnišnice ali šole. Država mora delovati v korist državljanov in ne skritih omrežij, ki se napajajo na račun napredka vseh ostalih njenih prebivalcev. Vsi segmenti javnega sektorja morajo delovati profesionalno, učinkovito in prijazno do uporabnikov.

Ekonomska stabilnost in varnost – ustvarjali bomo državo, ki državljanom nudi več možnosti za razvoj in kakovostno življenje. Ena naših glavnih političnih prioritet je vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja, ki bo prinesel novo gospodarsko rast, višjo zaposlenost in boljši standard življenja ljudi. Pot do tega cilja zajema konsolidacijo javnih financ, znižanje davkov, fleksibilnejši trg dela, zagotovitev plačilne discipline, omejitev regulatorne vloge države in drastično debirokratizacijo.

Pravna država – naš cilj je zagotoviti zaupanja vredno pravno državo. Pri tem je bistvenega pomena odprava sodnih zaostankov, kakor tudi učinkovito delovanje organov pregona (policije in tožilstva). Zaradi naše neobremenjenosti in neodvisnosti lahko učinkovito in brez skrbi za posledice skrbimo za enakost pred zakonom, ki temelji na večji transparentnosti, odgovornosti in posledično učinkovitosti pravnega sistema.

Svobodna in odprta družba – z zagovarjanjem in vpeljavo liberalnih družbenih idej zagotavljamo večjo osebno svobodo posameznikov. Verjamemo v pravico posameznikov do izbire lastne poti. Zagotavljamo, da za vse veljajo enaki pogoji in enaki zakoni, zaradi česar ljudje lahko uživajo večjo osebno svobodo.

Depolitizacija družbe – z našimi predstavniki in našim pristopom, ki temelji na racionalnosti, konstruktivnosti in strokovnosti, zagotavljamo, da se država umakne s področij, kjer nima kaj iskati, in se posveti glavnemu cilju, to je zagotavljanju učinkovite podpore državljanom.

Urejeno lokalno okolje – z racionalno lokalno samoupravo bomo poskrbeli za kvaliteto življenja občank in občanov ter za izboljšanje njihovih perspektiv v globalnem konkurenčnem okolju. Lokalna samouprava je eden od dveh opredeljevalcev nerazdružljivega življenjskega dvojca, ki ga tvorita življenje v lokalni skupnosti in delo v podjetju; drugi je podjetniško upravljanje.